Download Mailwizz Email Marketing Application cho Php 5.x và Php 7.x (Nulled)

0
78
Mailwizz Email Marketing Application
Mailwizz Email Marketing Application

Mailwizz Email Marketing Application là một ứng dụng Email marketing đơn giản, hiệu quả và đầy đủ tính năng với rất nhiều tính năng ấn tượng. Bạn có thể sử dụng nó để quản lý các chiến dịch email marketing cho tất cả các website của mình, hoặc tất cả những gì có liên quan đến email tại một nơi.

Đây là một ứng dụng giúp bạn bạn thu thập email (thông qua biểu mẫu đăng ký), phân đoạn nó, gửi các chiến dịch email theo kịch bản (dựa trên các hành động gửi/mở/click mail), email tự động, v.v. Đây cũng là ứng được sử dụng thành công bởi rất nhiều doanh nghiệp Internet. Mailwizz có thể không đầy đủ tất cả các chức năng phù hợp với tất cả mọi người, nhưng nó cũng là một công cụ rất mạnh với chi phí hợp lý với đầy đủ các tính năng sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong khi xử lý các bản tin, bất cứ điều gì bạn muốn từ hệ thống gửi email, và làm cho công việc kinh doanh của bạn tốt hơn.

Mailwizz sẽ giúp bạn thực hiện việc tiếp thị qua email dễ dàng hơn. Không quan trọng việc bạn là người có nhiều kinh nghiệm hay chỉ là người mới bắt đầu trong ngành, Maillwizz đem ý tưởng tiếp thị qua email để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng, để mọi thứ càng đơn giản càng tốt.

MailWizz là giải pháp tiếp thị qua email marketing tự lưu trữ giúp bạn tiết kiệm đến 95% chi phí so với việc thuê các phần mềm email marketing khác. Bạn sẽ dễ dàng tích hợp hoàn hảo với các dịch vụ API/SMTP như Amazon SES, Mandrill, SendGrid, SparkPost, MailGun, DynEmail, LeaderSend hay rất nhiều nhà cung cấp SMTP khác.

LINK DEMO: https://codecanyon.net/item/mailwizz-email-marketing-application/6122150

Cấu hình yêu cầu khi cài đặt Mailwizz:

 • Hệ điều hành Linux (Có thể hoạt động trên Windows nhưng không được hỗ trợ)
 • Apache Webserver – phiên bản 2.x
 • PHP (>= 5.2 tùy thuộc vào phiên bản Mailwizz yêu cầu, nhưng PHP 7.0 hoặc cao hơn để có tốc độ xử lý tốt nhất)
 • MySQL (> = 5.1) hoặc MariaDB, với InnoDB.
 • Quyền truy cập Cron Jobs

Ghi chú

 • Mặc dù MailWizz hoạt động tốt trên hosting, nhưng có thể có những hạn chế, do đó bạn nên sử dụng VPS.
 • Gửi qua SMTP sẽ yêu cầu bật các chức năng proc_open, popen, exec của php.
 • PHP tối thiểu:  Mailwizz v1.3.6 hoạt động với PHP >= 5.2; Mailwizz v1.5.7 và Mailwizz v1.9.2 hoạt động với php >= 5.6; Mailwizz v2.0.x hoạt động với php >= 7.0 nhưng thực sự, tốt nhất nên sử dụng phiên bản PHP >= 7.0

Download Mailwizz Email Marketing Application Nulled

 • Download Mailwizz v1.3.6.0 – Email Marketing Application Nulled >> tại đây
 • Download Mailwizz v1.4.3 – Email Marketing Application Nulled >> tại đây
 • Download Mailwizz v1.5.7 – Email Marketing Application Nulled >> tại đây
 • Download Mailwizz v1.9.2 – Email Marketing Application Nulled >> tại đây
 • Download Mailwizz v2.0.28 – Email Marketing Application Nulled >> tại đây
 • Download Mailwizz v2.0.31 – Email Marketing Application Nulled >> tại đây

Hướng dẫn cài đặt Mailwizz – Email Marketing Application Nulled

Các phiên bản Mailwizz được cung cấp trong bài này đã được kiểm tra, sạch và hoạt động 100%.

Tại giao diện cài đặt yêu cầu điền Mã mua hàng Serial / Purchase code, hãy điền văn bản bất kỳ hoặc trống và bấm Next để đến bước tiếp theo.

Giao diện Mailwizz Sau khi cài đặt
Giao diện Mailwizz Sau khi cài đặt

Hướng dẫn Cấu hình Nginx server để chạy Mailwizz

Mailwizz được thiết kế để chạy trên máy chủ Apache. Nhưng nếu bạn sử dụng máy chủ hoặc hosting chạy NginX, bạn vẫn có thể cài đặt và sử dụng Mailwizz bằng cách sử dụng cấu hình cơ bản sau:

/etc/nginx/nginx.conf
# For more information on configuration, see:
# * Official English Documentation: http://nginx.org/en/docs/
# * Official Russian Documentation: http://nginx.org/ru/docs/

user nginx;
worker_processes 1;

error_log /var/log/nginx/error.log;
#error_log /var/log/nginx/error.log notice;
#error_log /var/log/nginx/error.log info;

pid /run/nginx.pid;


events {
worker_connections 1024;
}


http {
include /etc/nginx/mime.types;
default_type application/octet-stream;

log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
'$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

access_log /var/log/nginx/access.log main;

sendfile on;
#tcp_nopush on;

#keepalive_timeout 0;
keepalive_timeout 65;

#gzip on;

# Load modular configuration files from the /etc/nginx/conf.d directory.
# See http://nginx.org/en/docs/ngx_core_module.html#include
# for more information.
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;

index index.html index.htm;

#root /usr/share/nginx/html;

# this is the section that matters for mailwizz.
server {
listen 80;
server_name domain.com;
root /usr/share/nginx/html;

location / {
if (!-e $request_filename){
rewrite ^(/)?api/.*$ /api/index.php;
}
if (!-e $request_filename){
rewrite ^(/)?customer/.*$ /customer/index.php;
}
if (!-e $request_filename){
rewrite ^(/)?backend/.*$ /backend/index.php;
}
if (!-e $request_filename){
rewrite ^(.*)$ /index.php;
}
index index.html index.htm index.php;
}

#error_page 404 /404.html;

# redirect server error pages to the static page /50x.html
#
error_page 500 502 503 504 /50x.html;

# pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
#
location ~ \.php$ {
include /etc/nginx/fastcgi_params;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;

fastcgi_read_timeout 600s;
fastcgi_send_timeout 600s;
}

# deny access to .htaccess files, if Apache's document root
# concurs with nginx's one
#
location ~ /\.ht {
deny all;
}
}
}

Lưu ý: Bản cấu hình ngày chỉ dành cho NginX sử dụng php-fpm

Nếu chỉ chỉnh sửa trên vhost riêng của Nginx, thêm đoạn mã dưới đây sau server_name domain.com; 

if (!-e $request_filename){
rewrite ^(/)?api/.*$ /api/index.php;
}
if (!-e $request_filename){
rewrite ^(/)?customer/.*$ /customer/index.php;
}
if (!-e $request_filename){
rewrite ^(/)?backend/.*$ /backend/index.php;
}
if (!-e $request_filename){
rewrite ^(.*)$ /index.php;
}
index index.html index.htm index.php;

Nếu cần một phiên bản cấu hình tối ưu hơn về hiệu quả hoạt động và SEO cho ứng dụng, bạn có thể tham khảo tại đây.

**Mật khẩu giải nén: vuduydong.com

Mailwizz tips: Spinner Content trong email body

Sử dụng lệnh random content trong vùng soạn thư

Mẫu : [RANDOM_CONTENT:Hi|Hello|Yo|Howdy]
Bình luận
Bài trướcChecklist và Quy trình Audit Website chuẩn từ A -Z
Bài tiếp theoCentos Control Panel (CWP) – Cài đặt và xử lý các vấn đề thường gặp
Thích khoa học tự nhiên và máy tính. Thích nghiên cứu những gì mới, nhưng mỗi ngày đều có thêm một thứ để biết nên làm cái blog này để viết được gì thì viết, chia sẻ cho mọi người chút thông tin hữu ích.